Zgłoszenie streszczenia

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE STRESZCZEŃ

Termin przyjmowania streszczeń upłynął.

Dla uproszczenia procedury proszę wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu. Objętość streszczenia nie może przekroczyć 300 słów.

Pola wymagane do wypełnienia:
 - dane osobowe zgłaszającego,
 - adres e-mailowy,
 - osoba prezentująca (w przypadku prezentacji ustnej),
 - pełna nazwa instytucji z której pochodzi praca,
 - rodzaj pracy – eksperymentalna/badawcza/poglądowa,
 - pełny tytuł pracy,
 - 3 słowa kluczowe.

Streszczenie pracy eksperymentalnej lub badawczej powinno zawierać następujące elementy: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.
Streszczenie prac poglądowych poza zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie (wstęp) powinno zawierać cel pracy i wnioski.

Warunkiem przyjęcia streszczenia do oceny jest zgłoszenie i opłacenie udziału Autora w Zjeździe (osoby prezentującej).

Potwierdzenie rejestracji oraz zakwalifikowanie abstraktu
Po wypełnieniu formularza i wysłaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem).

Informacje o zakwalifikowanych pracach i sposobie prezentacji znajdą Państwo na stronie internetowej Zjazdu.

Plakaty - informacje techniczne
Wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji w formie plakatów będą eksponowane w formie elektronicznej na kilku ustawionych pionowo monitorach pracujących w rozdzielczości HD (rozdzielczość 1080x1920).

  • format pliku JPG lub PDF,
  • plakat powinien składać się z JEDNEJ strony,
  • minimalna czcionka w rozmiarze 8 (dla rozdzielczości 1080x1920),
  • pionowa forma w proporcjach 16:9,
  • zalecana rozdzielczość 1080/1920. W przypadku większych rozdzielczości obraz zostanie przeskalowany do wielkości ekranu czyli 1080/1920,
  • nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać autora i tytuł pracy,
  • wielkość pliku z plakatem elektronicznym nie może przekraczać 10 MB.